Do góry

Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Human Resources Poland Sp. z o.o., wydawca serwisu hr.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m.in. jak Human Resources Sp. z o.o. dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące użytkownikom prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Human Resources Poland Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikom praw, możliwy jest kontakt administratorem danych za pośrednictwem:

a) formularza kontaktowego;
b) Inspektora Ochrony Danych – adres: lk@jobs.pl
c) listownie na adres siedziby administratora;
d) mailowo na adres: administrator@hr.pl

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I ICH PODSTAWA PRAWNA:

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników serwisu oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

I. Rekrutacja przez Administratora oraz udostępnianie danych osobowych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska:
1. W tym celu przetwarzane są dane zawarte w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych Administratorowi.
2. podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

II. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora:
1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz tzw. pliki cookies, local storage i inne tj. pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisach.
2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);

III. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkowników związanych z korzystaniem z usług administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami użytkowników;

IV. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dowodowych odpowiedzi na zapytania i analiza usług:

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych przez Użytkownika oraz pliki cookies;
2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria odbiorców:

Pracodawcy:
Dane osobowe udostępniane są pracodawcom korzystającym z Serwisu. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom administratora. Oznacza to, iż w przypadku, gdy użytkownik aplikuje na oferty pracy publikowane w Serwisie, jego dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. W tej sytuacji Human Resources Poland sp. z o.o. nie posiada statusu administratora bowiem pośredniczy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy użytkownikiem a pracodawcą.

Dostawcy usług
Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

Organy państwowe
Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.