Wybierz język

Co Cię interesuje?

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych osobowych: Human Resources Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok. 93, 02 - 797 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000010014, NIP 951-20-13-387, REGON 017286730.

II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email lk@jobs.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 855 42 35 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

III. Inspektor ochrony danych: U administratora danych osobowych od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email administrator@hr.pl telefonicznie pod numerem: +48 22 648-79-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

- Rekrutacji przez Administratora oraz udostępnienia danych osobowych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
- Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
- Rozpatrywania skarg i wniosków, dowodowych, odpowiedzi na zapytania i analitycznych - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb;
- Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkowników związanych z korzystaniem z usług administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami użytkowników;

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pane dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom oraz przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych i windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

VI. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług Administratora. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

VIII. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do procesów rekrutacji jest dobrowolne jednakże konieczne do wykonania usługi. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie procesów rekrutacji. Podanie danych osobowych w celach związanych z doradztwem personalnym oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa pomoc związana z doradztwem i udzielenie odpowiedzi.

IX. Administrator jako właściciel serwisu hr.pl zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług może Pani/Pan zapoznać się w dokumencie „Polityka Prywatności" (https://www.hr.pl).

Szukaj pracy

Menu

Skorzystaj z naszej oferty

Kontakt w sprawie ofert

Centrala HR.pl:
+48 22 859 02 16
+48 22 859 02 17
+48 22 859 02 18
+48 22 855 42 36
+48 22 649 20 46
Budownictwo
Branże techniczne
Stanowiska Inżynierskie
Opieka

Biura w Polsce

© 2013 - 2022 Doradztwo Personalne HR.pl Human Resources Poland

Menu pomocnicze