Do góry

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

obowiązuje od 6 lipca 2023

 

HUMAN RESOURCES POLAND Sp. z o.o., wydawca serwisu HR.PL, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu.

 

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

 

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m.in. jak HUMAN RESOURCES POLAND Sp. z o.o. dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące użytkownikom prawa.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

HUMAN RESOURCES POLAND Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem

z Serwisów.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikom praw, możliwy jest kontakt administratorem danych za pośrednictwem:

 

a) formularza kontaktowego;

b) listownie na adres siedziby administratora: HUMAN RESOURCES POLAND Sp. z o.o., Al. KEN 36A lok. 93, 02-797 Warszawa

c) mailowo: biuro@hr.pl

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I ICH PODSTAWA PRAWNA:

 

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników serwisów oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

I. Wykonanie umowy o świadczenie usługi 'Twoje konto’, 'Formularz zamówienia’, 'Newsletter’ w tym założenie konta w serwisie oraz uwierzytelnianie Użytkownika

 

w Serwisach, świadczenie usług i funkcjonalności po założeniu Konta, doradztwa personalnego i rekrutacyjnego:

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisów oraz dodatkowe przekazane przez użytkownika informacje potwierdzające tożsamość użytkownika przy rejestracji lub logowaniu do serwisów.

2. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta lub innych usług na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem

a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

II. Udostępnienie danych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska:

 

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisów oraz dodatkowe przekazane przez użytkownika informacje.

 

Podstawa prawna: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

III. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora:

 

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie danych kontaktowych.

 

Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

IV. Wystawienie faktury lub rachunku za realizację umowy:

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku księgowego.

2. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

V. Dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów:

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń.

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

VI. Cele dowodowe związane z wykonywaniem umów:

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie niezbędnym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ochrony przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów;

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zachowanie danych związanych z wykonaniem umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

VII. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analiza usług:

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w innej korespondencji przekazanej przez Użytkownika;

2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest realizacja uprawnień Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

VII. Kontakt

 

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub wiadomości do Administratora.

 

2. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania czynności przed zawarciem umowy lub niezbędność do wykonania czynności na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest realizacja uprawnień Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Kategoria odbiorców:

 

Pracodawcy:

 

Dane osobowe udostępniane są pracodawcom korzystającym z Serwisów. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom HUMAN RESOURCES POLAND Sp. z o.o. Udostępnianie danych zachodzi na podstawie zgody Użytkownika.

 

Dostawcy usług

 

Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów

i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

 

Organy państwowe

 

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym,

a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

 

Cookies

 

W przypadku przekazywania podmiotom trzecim informacji zawartych w plikach cookies – sposoby przetwarzania danych w plikach cookies opisane są w Polityce cookies poniżej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

Podstawowy okres przechowywania danych osobowych odpowiada okresowi posiadania Konta

w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg

i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają  usunięte ze zbioru administratora.  Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach albo jeżeli przetwarzanie tych danych przestanie być dla Administratora niezbędne.

 

PRAWA UŻYTKONIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 

I. Prawo do cofnięcia zgody

 

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

II. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

np. w związku z marketingiem produktów lub usług.

 

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych,

chyba że administrator danych przetwarzana jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej. (Podstawa prawna: art. 21 RODO).

 

III. Prawo do usunięcia danych (’prawo do bycia zapomnianym’)

 

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie rejestracji do serwisów jest jednoznaczne

z żądaniem usunięcia Konta w serwisie/serwisach.

 

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

1. wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

4.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

 

(Podstawa prawna: art. 17 RODO).

 

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.

 

Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

 

1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;

3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw

i wolności przeważa nad interesami administratora danych.

(Podstawa prawna: art. 18 RODO)

 

V. Prawo dostępu do danych

 

Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

 

1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,

o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych

w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

3.uzyskania kopii swoich danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 15 RODO)

 

VI. Prawo do sprostowania danych

 

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia

(w przypadku ich niekompletności)  podanych przez siebie danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 16 RODO)

 

VIII. Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

(Podstawa prawna: art. 20 RODO).

 

IX. Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

 

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała

w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

 

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kwestie techniczne:

 

Administrator dąży do zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa swoim użytkownikom i do stworzenia im w pełni profesjonalnego serwisu ułatwiającego pracę zawodową.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów oraz korzystania z serwisów prosimy kierować na adres mailowy: biuro@hr.pl