Wybierz język

Co Cię interesuje?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Human Resources Poland Sp. z o.o., wydawca serwisu hr.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisu.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w trakcie korzystania z usług administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać m.in. jak Human Resources Sp. z o.o. dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące użytkownikom prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Human Resources Poland Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących użytkownikom praw, możliwy jest kontakt administratorem danych za pośrednictwem:

a) formularza kontaktowego;
b) Inspektora Ochrony Danych - adres: lk@jobs.pl
c) listownie na adres siedziby administratora;
d) mailowo na adres: administrator@hr.pl

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA I ICH PODSTAWA PRAWNA:
Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników serwisu oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

I. Rekrutacja przez Administratora oraz udostępnianie danych osobowych pracodawcom do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska:
1. W tym celu przetwarzane są dane zawarte w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych Administratorowi.
2. podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

II. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora:
1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz tzw. pliki cookies, local storage i inne tj. pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisach.
2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);

III. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkowników związanych z korzystaniem z usług administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO - niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami użytkowników;

IV. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dowodowych odpowiedzi na zapytania i analiza usług:

1. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane w formularzach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych przez Użytkownika oraz pliki cookies;
2. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lif f) RODO);

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria odbiorców:

Pracodawcy:
Dane osobowe udostępniane są pracodawcom korzystającym z Serwisu. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom administratora. Oznacza to, iż w przypadku, gdy użytkownik aplikuje na oferty pracy publikowane w Serwisie, jego dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. W tej sytuacji Human Resources Poland sp. z o.o. nie posiada statusu administratora bowiem pośredniczy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy użytkownikiem a pracodawcą.

Dostawcy usług
Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług podlegają kontroli administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.

Organy państwowe
Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi korzystania z usług Administratora. W celach dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przez okres 5 lat. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych.

PRAWA UŻYTKONIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

I. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

II. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem produktów lub usług oraz poprawa kontaktu z usługobiorcami oraz dostosowanie działalności administratora do ich potrzeb.

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu spowoduje usunięcie danych osobowych chyba, że administrator danych przetwarzana jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej.

(Podstawa prawna: art. 21 RODO).

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych podanych w trakcie rejestracji do serwisu jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta w serwisie. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1. wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
3. wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
4.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
(Podstawa prawna: art. 17 RODO).

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.
Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w poniższych sytuacjach:

1. Zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – ograniczenie wykorzystania danych następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
2. Przetwarzania danych niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszono żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
3. Odpadnięcia celów przetwarzania za wyjątkiem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy szczególna sytuacja Użytkownika wymagająca ochrony jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami administratora danych.
(Podstawa prawna: art. 18 RODO)

V. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w tym jest uprawniony do:

1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
2. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3.uzyskania kopii swoich danych osobowych.
(Podstawa prawna: art. 15 RODO)

VI. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 16 RODO)

V. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną wysłane do Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
(Podstawa prawna: art. 20 RODO).

VI. Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:

Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym możliwym terminie. Z uwagi jednakże na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań administrator udziela odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wniosku lub żądania Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kwestie techniczne:

Administrator dąży do zapewnienia jak najwyższego bezpieczeństwa swoim użytkownikom i do stworzenia im w pełni profesjonalnego serwisu ułatwiającego pracę zawodową. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy wpływające na bezpieczeństwo wysyłania danych do HR.PL. Protokół https (ang. HyperText Transfer Protocol Secure) zabezpieczenie transmisji danych od komputera klienta do serwera jobs.pl szyfrowaną wersją protokołu HTTP. Zamiast używać do przesyłania danych do klienta niezaszyfrowanego tekstu protokołem HTTP, serwer jobs.pl szyfruje go za pomocą technologii SSL (ang. Secure Socket Layer). Zapobiega to prze-chwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Certyfikat SSL (ang. Secure Socket Layer) potwierdzenie wiarygodności firmy. SSL to protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protoko-ły, takie jak HTTP, FTP, SMTP, NNTP i Telnet. Powszechnie jest używane głównie HTTPS (HTTP na SSL). SSL zapewnia: prywatność - połączenie jest szyfrowane, autoryzację - klient i serwer określa swoją tożsamość, integralność przesyłanych danych przez sumy kontrolne. Cer-tyfikat SSL jest rozpoznawany przez przeglądarki: IE 5.01+, AOL 5+, Opera 7+, Netscape 4.7+, Safari, Mozilla 1.0+, Firefox 1.0+.

Gwarantujemy wysoką jakość zabezpieczenia Certyfikat SSL RapidSSL Wildcard zapewnia naszej stronie wysoką wiarygodność, a korzystającym z niej klientom pewność i bezpieczeństwo. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu oraz korzystania z serwisu prosimy kierować na adres: administrator@hr.pl Serwisy mogą wykorzystywać pliki „cookie” w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu, oraz do dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki „cookie” to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą one identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików „cookie” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług serwisu.

Szukaj pracy

Menu

Skorzystaj z naszej oferty

Kontakt w sprawie ofert

Centrala HR.pl:
+48 22 859 02 16
+48 22 859 02 17
+48 22 859 02 18
+48 22 855 42 36
+48 22 649 20 46
Budownictwo
Branże techniczne
Stanowiska Inżynierskie
Opieka

Biura w Polsce

© 2013 - 2022 Doradztwo Personalne HR.pl Human Resources Poland

Menu pomocnicze